คณาจารย์และบุคลากร


หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ชื่อ-นามสกุล     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญญารัตน์ บุษบรรณ (Asst. Prof. Kanyarat Bussaban)        
ตำแหน่ง             อาจารย์ประจำหลักสูตรสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงคณิตศาสตร์ประยุกต์)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: Master of Science (Statistics), Kasetsart University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
: Bachelor of Education (Mathematics), Suansunandha Rajabhat University
Website:  http://www.elsci.ssru.ac.th/kanyarat_bu
Email:kanyarat.bu@ssru.ac.th

          แขนงวิชาเคมี  (Chemistry)                   


หัวหน้าแขนงวิชาเคมี

ชื่อ-นามสกุล     อาจารย์ ดร.จาริวัฒน์ พิษณุวงศ์ (Dr. Chariwat Pitsanuwong)
ตำแหน่ง            อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงวิชาเคมี)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
:: วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมีอินทรีย์), มหาวิทยาลัยมหิล
Ph.D. (Organic Chemistry), Mahidol University

ปริญญาโท (Master's Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอินทรีย์), มหาวิทยาลัยมหิล
: Master’s degree (Organic Chemistry), Mahidol University

ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  Bachelor of Science (Chemistry), Ramkhamhaeng University

Website:  http://www.elsci.ssru.ac.th/Charwat_pi
Email:

ชื่อ-นามสกุล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  วอนสวัสดิ์  (Asst. Prof. Dr.Wanida Wonsawat)
ตำแหน่ง           
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงวิชาเคมี)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Doctor of Philosophy , Chulalongkorn University

ปริญญาโท (Master's Degree)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Master of Science, Chulalongkorn University

ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: การศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์-เคมี), มหาวิทยาลัยบูรพา
: Bachelor of Education (Chemistry), Burapha University

Website:   http://www.elsci.ssru.ac.th/wanida_wo/
Email:  wanida.wo@ssru.ac.th

ชื่อ-นามสกุล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยพัฒน์ แสงสุวรณ (Asst. Prof. Chanyapat Sangsuwon)
ตำแหน่ง            อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงวิชาเคมี)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี
 : Philosophy degree of Phamacognocy and Phytochemistry

ปริญญาโท (Master's Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล
: Master of Science (Chemistry), Mahidol University

ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:Bachelor of science (chemistry), Ramcumhaeng University

Website:  http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat_sa
Email:  
chanyapat.sa@ssru.ac.th

ชื่อ-นามสกุล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัฒน์  ศาสนนันทน์  (Asst.Prof. Dr. Chinnawat Satsananan)
ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงวิชาเคมี)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ), มหาวิทยาลัยสยาม
: Doctor of Philosophy (Management), Siam University

ปริญญาโท (Master's Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Master of Science (Petrochemistry and Polymer Science), Chulalongkorn University

ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: Bachelor of Science (Chemistry), Chiang Mai University

Website:  http://www.elsci.ssru.ac.th/chinnawat
Email: 
chinawat.sa@ssru.ac.th

ชื่อ-นามสกุล   อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า ( Dr. Ploysai Ohama)
ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงวิชาเคมี)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: Doctor of Engineering (Polymer Chemistry), Kyoto University
ปริญญาโท (Master's Degree)
: Master of Engineering (Polymer Chemistry), Kyoto University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: Bachelor of Engineering (Industrial Chemistry), Kyoto University

Website:  http://www.elsci.ssru.ac.th/ploysai
Email:   
ploysai.oh@ssru.ac.th

ชื่อ-นามสกุล    อาจารย์ ดร. เสาวณีย์ คำพันธ์  (Dr. Saowanee Kumpun)
ตำแหน่ง           อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงวิชาเคมี)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: Doctor of Philosophy (Applied Chemistry), Ramkhamhaeng University
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: Master of Science (Applied Chemistry), Ramkhamhaeng University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: Bachelor of Science (Chemistry), Ramkhamhaeng University
Website:  http://www.teacher.ssru.ac.th/saowanee
Email: 
saowanee.kum@ssru.ac.th

ชื่อ-นามสกุล   อาจารย์ ดร.รัตนชัย ไทยประทุม (Dr. Rutanachai Thaipratum)
ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงวิชาเคมี)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล
: Doctor of Philosophy (Biochemistry), Mahidol University

ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
: Bachelor of Science (Biochemistry), Khon Kaen University


Website:  http://www.elsci.ssru.ac.th/rutanachau_th
Email:  
rutanachai.th@ssru.ac.th

ชื่อ-นามสกุล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จิตรลดา ชูมี (Asst. Prof. Dr. Jitlada Chumee)
ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงวิชาเคมี)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: วิทยาศาตร์ดุษฎีบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:
 Doctor of Science., (Chemistry) Suranaree University of Technology

ปริญญาโท (Master's Degree)
: -
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
: Bachelor of Science (Chemistry) Ubon Rajathani University


Website:  http://www.elsci.ssru.ac.th/jitlada
Email:   
jitlada.ch@ssru.ac.th

ชื่อ-นามสกุล   อาจารย์ณัฐกมล พึ่งสำราญ  (Natkamol Peungsamran)
ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงวิชาเคมี)
ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท (Master's Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: Master of Science (Chemistry), Kasetsart University

ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
:
 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์-เคมี), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: Bachelor of Education (Chemistry), Srinakharinwirot University


Website: 
Email:  
Natkamol.pe@ssru.ac.th

         แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์                

หัวหน้าแขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ชื่อ-นามสกุล    อาจารย์ ดร. อเสข ขันธวิชัย   (Dr. Asek Khuntawichai)    
ตำแหน่ง        อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ( แขนงคณิตศาสตร์ประยุกต์)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
: Doctor of Philosophy (Applied Mathematics),    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2561
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550
: Master of Science (Mathematics), Chulalongkorn University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546
: Bachelor of Science (Mathematics), Khon Kean University
Website: http://www.elsci.ssru.ac.th/asek_ka
Email: watchara.kh@hotmail.com, watchara.kh@ssru.ac.th

ชื่อ-นามสกุล     อาจารย์ ดร. สาริสา ปิ่นคำ (Dr. Sarisa Pinkham)
ตำแหน่ง           อาจารย์ประจำหลักสูตรสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงคณิตศาสตร์ประยุกต์)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
:
 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
:  Doctor of Science (Applied Mathematics), Suranaree University and Technology

ปริญญาโท (Master's Degree)
:
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: Master of Science (Applied Statistics), Chiang Mai University

ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
:วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
: Bachelor of Science (Statistics), Mahasarakham University

Website:  www.elsci.ssru.ac.th/sarisa_pi
Email: 
sarisa.pi@ssru.ac.th


ชื่อ-นามสกุล   รองศาสตราจารย์.ดร.นิศากร  สังวาระนที  (Assoc. Prof. Dr. Nisakorn Sangwaranatee)
ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงคณิตศาสตร์ประยุกต์)
ประวัติการศึกษาปริญญาเอก (Doctor's Degree)
:ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: Doctor of Philosophy (Applied Mathematics), King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ปริญญาโท (Master's Degree)
:วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: Master of Science (Applied Mathematics), King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
:วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:
 Bachelor of Science (Applied Mathematics), King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Website: http://www.elsci.ssru.ac.th/nisakorn
Email:  
nisakorn.sa@ssru.ac.th


ชื่อ-นามสกุล   รองศาสตราจารย์.ดร.โกมล ไพศาล (Assoc..Prof. Dr Komon Paisal)     
ตำแหน่ง          
อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงคณิตศาสตร์ประยุกต์)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
: Doctor of Education (Applied Mathematics), Srinakharinwirot University

ปริญญาโท (Master's Degree)
:
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
: Master of Education (Mathematics), Srinakharinwirot University

ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
:
 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
: Bachelor of Education (Mathematics), Prince pf songkha University

Website:  http://www.elsci.ssru.ac.th/komon_pa
Email:    
komon.pa@ssru.ac.th

ชื่อ-นามสกุล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน ชยาภัม    (Asst. Prof. Dr. Pairin Chayapum)
ตำแหน่ง            
อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงคณิตศาสตร์ประยุกต์)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
:
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยมหิดล
: Doctor of Philosophy (Applied Mathematics), Mahidol University

ปริญญาโท (Master's Degree)
:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยมหิดล
:Master of Science (Applied Mathematics ), Mahidol University

ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยบูรพา
:Bachelor of Science (Mathematics),Burapha University

Website:  http://www.elsci.ssru.ac.th/pailin_ch
Email:  
pailin.ch@ssru.ac.th

ชื่อ-นามสกุล    อาจารย์พัชรากร โรจนสุวกุล   (Mrs. Pacharakorn Rojanasuwakul)
ตำแหน่ง            
อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงคณิตศาสตร์ประยุกต์)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
: Master of Science (Applied Mathematics), King Mongkut's University of Technology North Bangkok

ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: Bachelor of Science (Mathematics), Ramkhamhaeng University

Website:  http://www.elsci.ssru.ac.th/pacharakorn_vi
Email:  
pacharakorn.vi@ssru.ac.th


         หน้าถัดไป >>