รายวิชาในหลักสูตร


     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเรียนไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต                                                                    

(1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

(2)  กลุ่มวิชาภาษา เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รายละเอียดเพิ่มเติม

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

     2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า  95  หน่วยกิต                                                                      

 (1)  วิชาแกน   เรียน 24  หน่วยกิต
 รายละเอียดเพิ่มเติม
 (2) วิชาเฉพาะ  เรียนไม่น้อยกว่า 71  หน่วยกิต

1. วิชาพื้นฐานนวัตกรรม เรียน 24  หน่วยกิต

 รายละเอียดเพิ่มเติม
2. วิชาเฉพาะแขนง

2.1. แขนงวิชาเคมี
 รายละเอียดเพิ่มเติม
- วิชาบังคับ เรียน 21 หน่วยกิต  

- วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต 

2.2 แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 รายละเอียดเพิ่มเติม
- วิชาบังคับ เรียน  21 หน่วยกิต

- วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต 

2.3 แขนงวิชาฟิสิกส์
  รายละเอียดเพิ่มเติม
- วิชาบังคับ เรียน  21 หน่วยกิต

- วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต

(3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  7  หน่วยกิต
  รายละเอียดเพิ่มเติม

   3. หมวดวิชาเลือกเสรี   เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต                                                                           

   ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย