หลักสูตร


          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม       

                                    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                                  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์

1.  ชื่อหลักสูตร

         ชื่อหลักสูตร 

          ภาษาไทย        : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

          ภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Science Program in Science and Innovation

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

          ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม)                                                                             ชื่อย่อ   :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม)

         ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science (Science and Innovation)

                              ชื่อย่อ   :  B.Sc. (Science and Innovation)

3.  วิชาเอก     

          3.1 แขนงวิชาเคมี (Chemistry)

          3.2 แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)

          3.3 แขนงวิชาฟิสิกส์ (Physics)

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ เรียนไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

 5.1  รูปแบบ   หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการระดับปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2  ภาษาที่ใช้  ใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารและตำราประกอบการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.3  การรับเข้าศึกษา   รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น     เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา        ให้ปริญญาเดียว

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

6.2   เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

6.3   คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

6.4  คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9/2563  เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

6.5  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรจากในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 30 เดือน -กันยายน พ.ศ. 2563

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

            หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ในปีการศึกษา 2566

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในห้องปฏิบัติการทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน

-  เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมคุณภาพ ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมี

-  ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นักวิชาการศึกษา หรือติวเตอร์

 -  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานลักษณะอื่น เช่น สถาบันวิจัย กรม กอง ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ องค์กรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-  นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-  นักสื่อสารวิทยาศาสตร์

-  ผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มต้นใหม่ ที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรม (Innovative Startup) ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและย่อม ที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรม (Innovative SMEs)