ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถประสงค์ของหลักสูตร


                             ปรัชญา                                

          นักคิด ประดิษฐ์นวัตกรรม เป็นผู้นำ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ปรับตัวได้ตามเศรษฐกิจและสถานการณ์ สร้างงาน ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา

                         ความสำคัญ                           

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการศาสตร์เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

                วัตถุประสงค์ของหลักสูตร            

      เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

  1.  มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางด้านเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถบูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมี ประสิทธิภาพ  
  2.  มีทักษะ ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิจัย สร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวหน้า อันจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
  3.  มีความรู้ มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น     
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี