โครงสร้างหลักสูตร     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม       

แบ่งการศึกษาเป็น 3 แขนงวิชา ดังนี้


แขนงวิชาเคมี

มุ่งเน้นให้บัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในแนวคิด ทฤษฎีและหลักการของศาสตร์เคมี และมีทักษะการปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี และการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมีอย่างปลอดภัย มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  ที่สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมทั้งมีความสามารถด้านการวิจัยบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม

แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

มุ่งเน้นให้บัณฑิตที่มีความรู้ในภาคทฤษฎี และมีทักษะการใช้คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะการสร้างนวัตกรรม มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  ที่สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อนำความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แขนงวิชาฟิสิกส์ 

มุ่งเน้นให้บัณฑิตที่มีความรู้ในภาคทฤษฎี และมีทักษะการปฎิบัติการทางฟิสิกส์ ทักษะการสร้างนวัตกรรม มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  ที่สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อนำความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นแบบแผน ก และแผน ข    ดังนี้


  1.  แผน ก (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และโครงงานวิจัย) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยเป็นผู้ควบคุม
  2.  แผน ข (สหกิจศึกษา)  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการไปปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ครบ 1 ภาคการศึกษา โดยมีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาที่ศึกษา และอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งสถานประกอบการมอบหมาย

   จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต