ติดต่อเรา


ติดต่อเราสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 1 ถนน อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เบอร์ภายใน 02-160-1143 ต่อ 5205

facebook: https://www.facebook.com/SAISSRU/