หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

admin sai
2022-07-28 09:18:30

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2564 

     วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  ม่วงชู (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ  ยศเมธากุล  (กรรมการ) อาจารย์ ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล (กรรมการ) และ อาจารย์จิราวัฒน์ สุดสวาท (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2564 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป