หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษาปัจุบัน > ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566
ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566

admin sai
2023-08-24 15:05:34

ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566 

           เมื่อวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2566 ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566 (The 34th National Conference and The 1st International Conference on ASEAN Sustainable Development (ICASD 2023)

            ภายใต้หัวข้อ : การวิจัยและนวัตกรรมสังคมมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Research and Social Innovation for Sustainable Development Goal : SDGs) ในระหว่างวันที่  20–21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 3 ราย คือ

1.นายกิตติศักดิ์ เกาะแก้ว สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 

2.นางสาวอิศรา สุขทัต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ 

3.นางสาวมัณฑนา จับปรั่ง สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์