หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษาและอาจารย์ > แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจัดโครงการอบรมเทคนิคการแยกและการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีขั้นสูง
แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจัดโครงการอบรมเทคนิคการแยกและการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีขั้นสูง

admin sai
2023-03-31 13:18:46

แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจัดโครงการอบรมเทคนิคการแยกและการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีขั้นสูง

    เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการแยกและการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีขั้นสูง ณ ห้อง 26504 ชั้น 5 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้นักศึกษา มีความตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการใช้เครื่องในการแยกและการวิเคราะห์ เพิ่มพูนความรู้โดยสามารถนำองค์ความรู้ๆ ที่ได้ไปปรับใช้กับงานวิจัย และนำความรู้ที่ได้จากในชั้นเรียนนำไปสู่การปฏิบัติ ฝึกฝนทักษะให้เกิดความรู้ความชำนาญอย่างแท้จริง และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป