ผลงานนักศึกษาได้รับรางวัลระดับนานาชาติ


???????? ฟิสิกส์สวนสุนันทาสร้างชื่อ คว้าเหรียญเงินจากเวทีนานาชาติ????????

          สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโยฐิตา จันทรส และนายกัมพล กุรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล ????เหรียญเงิน (Silver Medal) ???? จากผลงานวิจัย 

“INSTANT PALM SUGAR DRINK FROM PALMYRA AND BUTTERFLY PEA FLOWER EXTRACT” 

ในเวทีการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ 2020 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition ณ ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร