หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัลของนักศึกษาและอาจารย์ > อนุสิทธิบัตรและรางวัลงานวิจัย
อนุสิทธิบัตรและรางวัลงานวิจัย

admin sai
2021-03-02 21:27:29

ผลงานสร้างชื่ออาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแขนงเคมี ได้รับอนุสิทธิบัตรและรางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติ


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จิตรลดา ชูมี และอาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า ที่ได้รับการรับรองผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร เรื่อง "วัสดุคอมโพสิทเพื่อบำบัดน้ำและกรรมวิธีผลิต" เลขที่อนุสิทธิบัตร 16719 วันที่ยื่นคำขอ 21 กันยายน 2560 วันออกอนุสิทธิบัตร 11 กันยายน 2563             ผลงานนวัตกรรมนี้ยังได้รับ รางวัลเหรียญทองในเวทีการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ IIDC2020 ณ ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชื่อ "Kala Clay : Clay-Carbon Composite for Water Treatment"  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา  และนอกจากนี้ ผลงานวิจัยในชื่อเรื่อง  "Carbon Rubber Foam for Removal Oil Spill" ของคณะผู้วิจัยได้แก่ี อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า  อาจารย์ ดร.จิตรลดา ชูมี อาจารย์ ดร. เสาวณีย์ คำพันธ์ และนักศึกษาแขนงวิชาเคมี นายนันทวัฒน์ ขยันกสิกรรม ได้รับรางวัลเหรียญทองในเวทีเดียวกันนี้อีกหนึ่งรางวัลและได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า และ  อาจารย์ ดร.จิตรลดา ชูมี  เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร