หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษาและอาจารย์ > แขนงวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมนวัตกรรมพลังงานทางเลือก
แขนงวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมนวัตกรรมพลังงานทางเลือก

admin sai
2024-02-22 10:28:56

แขนงวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมนวัตกรรมพลังงานทางเลือก

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 แขนงวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมนวัตกรรมพลังงานทางเลือก ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ชั้นปีที่ 3 ในภาคการศึกษาที่ 1/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของนวัตกรรมพลังงานทางเลือก การประยุกต์ใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงาน สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องให้เกิดประโยชน์กับสถานการณ์ปัจจุบัน และได้รับเกียรติจาก คุณอนุสรณ์ รัตนะธนโอภาส วิศวกรและนักวิจัยจากสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร ณ ห้องประชุม 26506 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา